Kết hợp vaccine Covid khác nhau: dữ liệu và khuyến nghị hiện nay

Việt Nam đã phê duyệt khuẩn cấp 6 loại vaccine phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung vaccine, vấn đề được đặt ra là có thể dùng một loại vaccine khác cho liều thứ 2 đối với vaccine 2 liều hay không?